O NÁS

Umelecké zoskupenie detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX, umožňuje realizáciu rozmanitých umeleckých predstáv detí a mladých ľudí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov. FÉNIX aktuálne systematicky pracuje najmä s deťmi a mladými ľuďmi z Detských domovov Martin a Necpaly (v súčasnosti majú detské domovy názov Centrá pre deti a rodiny) a s deťmi a mladými ľuďmi z rómskej marginalizovanej komunity v lokalite Bambusky v Martine, pričom sa venuje aj deťom z iných detských domovov atď.

Cieľom Umeleckého zoskupenia FÉNIX je rozvíjanie umeleckých kompetencií, vytváranie umenia a realizovanie interdisciplinárne zameraných umeleckých projektov, pričom akcent sa kladie na rozvoj vzájomnej tvorivej spolupráce. Mottom Umeleckého zoskupenia FÉNIX je SMErom k sveTU. Zakladateľom, riaditeľom a umeleckým vedúcim je PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD.

Hlavnými spolupracujúcimi inštitúciami FÉNIXa sú v súčasnosti Detský domov Necpaly, Detský domov Martin, Komunitné centrum Martin – Bambusky a nižšie uvedené základné umelecké školy. Väčšina detí – členov FÉNIXa – sú žiakmi nasledovných základných umeleckých škôl: Základnej umeleckej školy v Martine (deti z marginalizovanej komunity Martin-Bambusky) a Súkromnej základnej umeleckej školy v Kláštore pod Znievom (deti z detských domovov Necpaly a Martin). Umeleckému zoskupeniu FÉNIX totiž ide o to, aby deti získavali koncepčné, precízne, odborné a kvalitné umelecké vzdelávanie – prostredníctvom, ktorého získajú špecifické umelecké kompetencie, ktoré môžu využiť v najrôznejších aspektoch svojich ďalších životov. Ďakujeme našim partnerom – detským domovom, komunitnému centru a základným umeleckým školám za skvelú spoluprácu: o zmysluplnosti a rozsahu našej činnosti sa presvedčte v rôznych kategóriách našej stránky.

Ľudia okolo Umeleckého zoskupenia FÉNIX veria, že realizovanie umenia a hudobného vzdelávania je jedným z efektívnych nástrojov adekvátneho rozvoja detí a mladých ľudí a ich osobnostného rastu, prispieva k odstraňovaniu marginalizovania, napomáha integrácii a inklúzii.

Pomáhame

Umenie a hudba pomáha našim FÉNIXÁKOM v ich neľahkej životnej situácii. Vystupovanie na javiskách či návštevy kultúrnych podujatí sú pre nich nezabudnuteľným zážitkom na celý život, zároveň je to pre nich veľká motivácia a príležitosť zažiť niečo krásne a pozitívne – čo tieto deti a mladí ľudia veľmi potrebujú. 

Pomáhame deťom a mladým ľuďom v ťažkej životnej situácii, s výrazne obmedzenými možnosťami a teda pri vnímaní sociálneho aspektu. Deti a mladí ľudia z detských domovov alebo zo znevýhodnených komunít majú často veľmi extrémne skúsenosti, ťažkú prítomnosť a otázny zajtrajšok – prostredníctvom umenia sa ich snažíme potešiť, rozvíjať ich a dať im lepšiu šancu na perspektívnu budúcnosť. Preto FÉNIX realizuje svoju činnosť.

O čo nám ide: Naše poslanie a filozofia

TVORIVOSŤ

Všetky deti a mladí ľudia sú tvoriví – túto tvorivosť rozvíjame.

ROZVOJ

Chceme podporiť rozvoj detí a mladých ľudí, ktorý je dlhodobo udržateľný. Dbáme o systematické, pravidelné, precízne hudobné a umelecké vzdelávanie, ktorým naši FÉNIXÁCI získajú špecifické umelecké kompetencie.

IDENTITA

Pracujeme so špecifikami identity jednotlivých detí a mladých ľudí – či sú to domováci, alebo Rómovia. 

SPOLUPRÁCA

Kľúčovým momentom je spolupráca detí a mladých ľudí z rôznych komunít, ktoré sú súčasťou Umeleckého zoskupenia FÉNIX  a realizovanie spolupráce členov Umeleckého zoskupenia FÉNIX s priateľmi mimo ich komunít. Mottom Umeleckého zoskupenia FÉNIX je SMErom k sveTU.  

HODNOTA

Tvoríme hodnoty – hodnotu „niečo som sa naučil“ a hodnotu „to, čo viem, je cenné“. Rozvíjame sebahodnotu našich FÉNIXÁKOV aj pozitívne hodnotenie členov Umeleckého zoskupenia FÉNIX v očiach majoritnej spoločnosti – snažíme sa o ich adekvátne zaradenie sa do života.

Pri práci s našimi FÉNIXÁKMI kladieme dôraz na ich osobnostný rozvoj – vzdelávanie –žitie umením a s umením – s cieľom smerovať ich k lepšej budúcnosti. Princípom našej práce je pravidelná systematická práca s deťmi a mladými ľuďmi z detských domovov a rómskej komunity s dôrazom na kultiváciu, získavanie špecifických umeleckých kompetencií, osobnostný rozvoj, pravidelné pracovné návyky.

Naša aktivita smeruje k rozvoju našich FÉNIXÁKOV a k ich adekvátnemu zaradeniu sa do života.

DOSIAHNEME TO TAKTO:

#REALIZOVANIE UMENIA – autorská tvorba, koncertné vystúpenia, vernisáže a. i. (tvorba autorských hudobných kompozícií a ich nahrávanie, tvorba výtvarných prác, tvorba, nácvik a prezentácia rozličných umeleckých programov, tvorba audiovizuálnych diel atď.)#

#RECIPOVANIE UMENIA – návštevy kultúrnych podujatí a pod.#

#REALIZOVANIE TECHNÍK ARTETERAPIE#

#REALIZOVANIE CYKLOV WORKSHOPOV pod odborným vedením a v spolupráci s profesionálnymi umelcami#

Naši FÉNIXÁCI sa aktívne venujú: 

1) tvorbe umenia (hra na hudobných nástrojoch, spev, tanec, výtvarné umenie),

2) recipovaniu umenia – spoločne navštevujeme rozličné umelecké a kultúrne podujatia – ako diváci,

3) spolupráci s aktívnymi umelcami – tá je pre našich FÉNIXÁKOV neoceniteľnou

skúsenosťou a dôležitým impulzom k ďalšej systematickej práci a v žití umením / s umením.