Naše vybrané projekty

V kategórii O NÁS sme vysvetlili v čom spočíva naša činnosť a aké sú jej ciele. S našimi FÉNIXÁKMI chodíme počas roka aktívne vystupovať na mnohé kultúrne a umelecké podujatia, navštevujeme mimoriadne aktívne umelecké a kultúrne podujatia aj ako diváci. Taktiež realizujeme rekreačnú a relaxačnú činnosť s prvkami arteterapie a pod.

Nižšie, pre podrobnejšiu ilustráciu, komplexnejšie priblížime dva z našich projektov.

Ruky, ktoré dávajú

O projekte Ruky, ktoré dávajú

         Umelecky sme stvárnili tému „Ruky, ktoré dávajú“. Prostredníctvom vizuálneho (fotografia), hudobného a literárneho uchopenia ide o spracovanie témy, cez ktoré sa ukážu rozličné aspekty životov detí – „domovákov“, vychovávateľov a priateľov detí a to, ako sa všetci navzájom obdarúvajú, obohacujú a rozvíjajú.

         Táto myšlienka je vizuálne vyjadrená sériou umeleckých fotografií, na ktorých sú deti, vychovávatelia atď. držiaci v rukách rozličné precízne vybrané predmety symbolizujúce to, čo ich ruky, ktoré v kontexte témy symbolizujú ich samých, dávajú ostatným.

         Ľudské ruky tvoria, pracujú, obdarúvajú, vedia pohladiť, vďaka svojim charakteristikám môžu byť symbolom človečenstva = ľudskosti, teda toho, čo robí človeka človekom.

         My (FÉNIX) ako tvorcovia projektu neukazujeme deti z detského domova v role obetí – také predsa nie sú! Pre nás – dospelých z ich okolia – nie sú iba domováci… Sú to konkrétne deti, ktoré žijú svoje životy spolu s nami. Navzájom si spoluvytvárame našu každodennú realitu – pričom nedávame iba my niečo im, ale mnohé dávajú aj ony nám: všetky deti „z našich domovákov“ sú špecifické, v svojich zatiaľ krátkych životoch zažili veľmi veľa… Navzájom sme pre seba inšpiráciou a podporou – vzájomne sa od seba učíme.

         Nielen naše necpalské Centrum pre deti a rodiny ako inštitúcia dáva niečo deťom, ale aj deti a priatelia v okolí našich detí si dávajú mnohé navzájom v jedinečnej symbióze: pritom nejde iba o hmotné aspekty života. Práve ľudskosť a zmyslel nás všetkých spája! Ľudskosť v každodennej realite – ľudskosť bytia, ktorá dáva zmysel našim životom.

         Naše životy sú bytostne prepojené – mnohé z detí sú teraz už dospelí ľudia, ktorí vyrástli v našom detskom domove, mnohé tety vychovávateľky a ujovia vychovávatelia strávili v tejto službe celé svoje produktívne životy a veľké časti svojich životov ako celkov. To už nie je len „práca“, to už nie je len „umiestnenie dieťaťa do starostlivosti detského domova“. To je veľký záväzok, veľká zodpovednosť, dlhá spoločná cesta… to sú Ruky, ktoré dávajú.

         Konkrétne ruky sa menia: detské ruky – ruky tvorivé, hrajúce sa, potrebujúce pomoc a starostlivosť – sa zmenia na ruky dospelých, ruky začínajúcich vychovávateľov – plné očakávaní, neskúsené, ale zato zapálené – chcejúce rýchlo pomôcť, sa zmenia na ruky, v ktorých sa zračí životná skúsenosť, na ruky, ktoré vedia, o čom je život.

         Konkrétne ruky sa menia – ale chlieb, ktorý natierajú, oblečenie, ktoré perú, šnúrky na topánkach, ktoré zaviažu, objatia, ktoré dávajú, – však sú podstatou stále tie isté… Konkrétni ľudia sa obmieňajú, ale poslanie zostáva, ročné obdobia sa striedajú, roky bežia, ale RUKY, KTORÉ DÁVAJÚ, sú tu stále pripravené pomôcť, obdariť, objať: a taký je náš život. Všetci – deti aj dospelí – sme RUKY, KTORÉ DÁVAJÚ.

Výsledky projektu

         Výsledkom projektu bolo vytvorenie fotografií, realizácia krátkych sprievodných textov k jednotlivým fotografiám, v ktorých sú zachytené vybrané myšlienky formou literárnej mozaiky. Fotografie boli prezentované na viacerých vernisážach.

Pre pozretie fotografií klikni na obrázok nižšie.

Dni FÉNIXA

O podujatí

Cieľ podujatia

Cieľom podujatia je podpora a rozvoj umeleckej tvorivosti detí umiestnených v detských domovoch Žilinského kraja. Prostredníctvom spoločnej práce formou workshopov vytvorenie originálnych autorských umeleckých artefaktov s využitím interdisciplinárnych prepojení (hudobné, výtvarné, divadelné a tanečné umenie). Podujatie je unikátne v tom, že umelecké artefakty vytvoria spoločne vybrané deti priamo na workshopoch. Výsledok ich tvorby bude viac previazaný s individualitou jednotlivých detí a zároveň rozvinie schopnosť spoločnej umeleckej práce.

Výsledky podujatia

Výsledkami podujatia sú výtvarné artefakty, hudobná kompozícia, nacvičenie tanca… Odborná porota vyhodnotila najlepších účastníkov podujatia podľa originality, komplexnosti, kreativity a hĺbky umeleckej výpovede.

Umelecké aktivity sú svojím kultivačným potenciálom mimoriadne vhodné pre deti umiestnené v detských domovoch. V súčasnosti je situácia taká, že ich potenciál v tomto smere sa ani zďaleka adekvátne nevyužíva. A deti by si to naozaj zaslúžili. Umelecké vzdelávanie je jedným z efektívnych nástrojov osobnostného rastu detí umiestnených v detských domovoch.[1]

Zúčastnené detské domovy

Na podujatí sa aktívne zúčastnili vybrané deti zo všetkých štátnych detských domovov Žilinského kraja (Bytča, Istebné, Liptovský Hrádok, Martin, Necpaly, Ružomberok). Aktívna účasť uvedených detských domovov na Dňoch Fénixa 2017 svedčí o skutočnosti, že detské domovy Žilinského kraja si pokrokovo uvedomujú význam umenia pre rozvoj detí – za čo im patrí výrazné uznanie. Celokrajská podpora detských domovov Žilinského kraja tohto novátorského projektu dokazuje hlboké pochopenie potrieb detí zverených do ich opatery. Podujatie sa realizovalo pod záštitou Mgr. Ladislava Adamoviča – riaditeľa DeD Necpaly a s podporou Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov Žilinského kraja. Práve  v Detskom domove Necpaly, ktorý v partnerstve s Umeleckým zoskupením Fénix a v spolupráci so SZUŠ Kláštor pod Znievom realizoval toto podujatie, všetci zamestnanci vykonali pri príprave podujatia veľké množstvo nadštandardnej práce. Venovali ju „svojim deťom“ – za to im, ale aj všetkým zúčastneným detským domovom patrí v mene vedenia podujatia Dni Fénixa 2017 a v neposlednom rade aj v mene ich detí veľké „ďakujeme“.

Odborná porota

Odborná porota vyhodnotila najlepších účastníkov podujatia podľa originality, komplexnosti, kreativity a hĺbky umeleckej výpovede.

Predseda poroty:  PhDr. Milan Michalec, PhD. (hudba)

Členovia poroty:   PaedDr. Miroslava Michalcová (výtvarné umenie), Mgr. Ivana Slivková (tanec),  PaedDr. Ján Gábriš (za detské domovy)     

Vedenie workshopov

PhDr. Milan Michalec, PhD. – hudba, PaedDr. Miroslava Michalcová – výtvarné umenie, Mgr. Ivana Slivková – tanec

Program koncertného vystúpenia a výstavy s komentárom, ktorý sme zverejnili na podujatí:

Vážení účastníci koncertného vystúpenia a výstavy, ďakujeme vám za to, že ste prišli – trochu netradične, však hneď v úvode je potrebné uviesť, že pri podujatí Dni Fénixa 2017 nešlo až tak o túto finálnu prezentačnú (koncertnú a výstavnú) aktivitu – i keď nesporne korešponduje so zámerom podujatia a umožní sprostredkovať návštevníkom časť z toho, čo Dni Fénixa realizovali. Podstatou akcie bola TVORBA. Kultivácia kompetencie na tvorbu, kreativitu a sebavyjadrenie účastníkov podujatia. Možno použiť pripodobnenie k známemu výroku čínskeho filozofa Konfucia: „Cesta je cieľom.“ Nie prezentačný výkon, ale spoločná tvorba na niečom, čo predtým – a ani potom – už nebude. V tom je naše podujatie unikátne – nesústredí sa na verejnú prezentáciu (i keď tá sa nevylučuje), ale akcentuje proces tvorby. 

       I keď naša aktivita trvala iba dva kompletné dni, účastníkom finálnej prezentácie mohla poskytnúť vizuálny zážitok v podobe výtvarných artefaktov, tanca a hudobného vystúpenia. Pri nich nejde o dôslednú techniku a bezchybnú interpretáciu, ale o účasť rôznorodých jednotlivcov na tvorbe jednotného celku.

Vernisáž

Umenie v nás – naše umenie

Batikované šatky – vytvorené pre tanečnú choreografiu

Fénixove originálne ručne maľované plagáty

Mozaikový les

Vernisáž uvádza (viditeľné) výsledky spoločného výtvarného snaženia účastníkov podujatia Dni Fénixa 2017. Batikované šatky predstavujú abstraktný výtvarný prejav, v ktorom sa naplno môže ukázať individualita a kreativita tvorcu bez tematických obmedzení. Vystavené šatky nespĺňajú len estetickú funkciu, ale majú aj účelové využitie, konkrétne pri tanci, ktorý je súčasťou koncertného vystúpenia a výstavy. Fénixove originálne ručne maľované plagáty sú veľkoformátovými artefaktmi, pri ktorých účastníci workshopu tvorili metódou skupinovej práce. Kultivácia schopnosti tvoriť v skupine je dôležitou zručnosťou, ktorú treba rozvíjať. Mozaikový les je výtvorom, ktorý využíva priestorovosť vo výtvarnom vyjadrení, pričom svojimi charakteristikami je blízky krajinnému umeniu. „Mŕtve“ klátiky znovu ožili farbami a stali sa umeleckými dielami.

Zrod (niečoho z ničoho) – to je Umenie (tanečná choreografia)

Tanec Zrod (niečoho z ničoho) – to je Umenie vychádza z inšpirácie legendou o Fénixovi, ktorý sa zrodí zo svojho vlastného popola v nekonečnom procese tvorenia seba zo seba samého. Poukazuje to jednak na prepojenie s témou podujatia, ale v neposlednom rade aj na to, že (aj so zreteľom na účasť detí z detského domova) nezáleží na tom, v akej východiskovej situácii sa niekto narodí, ale čo zo seba spraví – aj prostredníctvom umenia. Umenie tiež vytvára z ničoho niečo, zrodí sa často z popola, aby povstalo, bolo niečím hodnotným/krásnym (krásnym nielen v zmysle  vizuálnom). Konkrétna podoba umenia nie je dôležitá, vždy je to však niečo, čo nevyjadruje/neznázorňuje iba jednu vrstvu, ale obsahuje viaceré vrstvy, ktoré poskytujú možnosť na rôznorodé interpretácie.

Prvá svetová symfónia domovákov Žilinského kraja

s Ódou na Fénixa

1. Skladba à la Brasil… v rytme bossa novy

2. Ázijské zamyslenie – improvizácia s využitím čínskej pentatoniky

3. Slovenský folklór s radosťou 

4. Spomienka na Cagea… – trochu umenia 20. storočia z USA

5. Medzinárodná… – na rómsku nôtu 

6. Óda na Fénixa

Účinkuje: Fénixov orchester pod vedením uja Miňa

Hudobno-zvukové predstavenie Prvá svetová symfónia domovákov Žilinského kraja s Ódou na Fénixa využíva princípy tzv. komprovizácie – tzn. kombinácie komponovania a improvizácie. Na základe spoločnej idey, pripravenej štruktúry diela a vybraných predpripravených aspektov skladby prostredníctvom využitia improvizácie sa vytvára výrazovo ucelený a aktuálny hudobný celok.

Názov Prvá svetová symfónia domovákov Žilinského kraja s Ódou na Fénixa poukazuje na dva hlavné aspekty. Na tému podujatia tzn. Dni Fénixa, umeleckého zoskupenia Fénix, v ktorom sú hlavnými realizátormi vybraní domováci zo všetkých štátnych detských domovov Žilinského kraja a symbolicky na Beethovenovu 9. symfóniu s Ódou na radosť, ktorá sa stala jedným zo symbolov svetového umenia a finálnou časťou s Ódou na radosť akcentuje RADOSŤ ako významný prvok v ľudskom živote. V intenciách výroku významného francúzskeho sochára Auguste Rodina „Ľudstvo nebude šťastné do tých čias, kým všetci ľudia nebudú mať umeleckú dušu, kým teda všetci nebudú mať radosť zo svojej práce“, sú umenie a radosť nerozlučne prepojené. Nie radosť – smiech, ale radosť – vznik, radosť – zmysel. Keď niekto tvorí umenie – aj keď nemusí byť šťastný – v rámci svojich možností prežíva istú formu radosti. Umenie povznáša – dáva zmysel… A zmysel možno označiť za formu radosti. 

Prvá časť prezentácie Skladba à la Brasil… v rytme bossa novy uvádza poslucháčov do latino oblasti,  pričom v sprievode rytmu bossa nova vyniká hudobný nástroj zvonkohra.

Z Brazílie sa poslucháči dostanú do Ázie prostredníctvom skladby Ázijské zamyslenie – improvizácia s využitím čínskej pentatoniky, ktorá využíva čínsku pentatoniku ako základ na improvizačné snaženia, pričom úlohou sprievodného orchestra je zmysluplné zvukové dotvorenie celku.

V „srdci“ symfónie je ukážka slovenského folklóru s radosťou – pričom opäť na tomto mieste nachádzame pripomenutie motívu RADOSTI v spojitosti s Beethovenovou symfóniou.

V štvrtej časti Spomienka na Cagea… – trochu umenia 20. storočia z USA si poslucháči vypočujú slávnu kompozíciu Johna Cagea  4′33″.

Piata časť Medzinárodná…– na rómsku nôtu, poukazuje na medzinárodný charakter rómskeho folklórneho umenia.

Posledná časť, teda Óda na Fénixa v intenciách Beethovenovej Ódy na radosť využíva vokálny prvok ako dôležitý nositeľ posolstva umeleckého zoskupenia Fénix.

Pre pozretie fotografií klikni na obrázok nižšie.[1]    Podujatie bolo realizované v rámci výskumu projektu KEGA č. 034UKF-4/2015 s názvom Inovácia metodiky hudobnej edukácie vo výučbe základných umeleckých škôl v kontexte recepčnej hudobnej estetiky; vedúci riešiteľ PhDr. Milan Michalec, PhD. Výskum poukazuje na dôležité trendy v smerovaní hudobnej edukácie – a to na využívanie interdisciplinarity v hudobnej edukácii, medziodborových prepojení, integračných tendencií, intersemiotického potenciálu diel, na potrebu recepčného prístupu k hudobnému dielu, vnímaniu hudobného vzdelávania a hudobnej výchovy „ako hry“, dávanie dôrazu na kreativitu, improvizačné prístupy, recepčné spoznávanie auditívneho prostredia a pod. Hudobnej edukácii sa tak otvárajú nové možnosti – využívanie informačných technológií, nových médií, interdisciplinárnych kontextov, techniky improvizácie a pod. Zároveň sa ukazuje, že je potrebné viac sa zamerať na kultiváciu recepčných schopností žiakov a dbať na rozvíjanie ich kvalitného poslucháčskeho prístupu k hudbe – na výchovu (vzdelávanie) k aktívnemu počúvaniu.