Garanti našej činnosti

PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD.

riaditeľ, umelecký vedúci, hudobná oblasť

PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD., vyštudoval hru na klarinete na Konzervatóriu v Žiline, vysokú školu druhého stupňa absolvoval v odbore náuka o spoločnosti – hudobná výchova na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici a doktorandské štúdium realizoval v odbore estetika v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na FF UKF v Nitre. Zameriava sa na oblasť interpretácie umeleckého diela, recepčnú hudobnú estetiku, teóriu školskej interpretácie, zážitkové vyučovanie hudobného umenia. V svojich štúdiách sa usiluje rozvíjať nitriansky metodický koncept praktickej estetiky a recepčnej hudobnej estetiky a rozširovať interpretačné možnosti práce s hudobným dielom. Medzi jeho najvýznamnejšie práce dosiaľ patrí vedecká monografia Romantizmus v populárnej hudbe (2012), ďalej vysokoškolská učebnica Óda na radosť trochu inak  (Úvod k hlavným typom hudobných foriem) (2015) a editorstvo zborníka vedeckých štúdií Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie (2016). Bol vedúcim autorských kolektívov vysokoškolských učebníc Interpretácia hudby v predmete hudobná náuka 1 (O interpretácii autonómnej hudby) (2017), Interpretácia hudby v predmete hudobná náuka 2 (O interpretácii heteronómnej hudby) (2017) a  Praktická estetika 9 – O interpretácii hudobného diela (2015). Spoluautorsky sa podieľal na tvorbe kolektívnych monografií Obrazy citlivých miest slovenskej histórie (Reinterpretácia kultúrnej pamäti v súčasnom umení) (2018), Antigona – nedokončená „tetralógia“ (2013) a vysokoškolských učebníc Praktická estetika 1 (2009, 2. vyd.), Olympiáda tvorivosti (2009).  Je autorom viacerých štúdií, napríklad: Hudobné vzdelávanie ako nástroj osobnostného rastu detí umiestnených v detských domovoch (2018),  K možnostiam využitia vybraných aspektov nitrianskej estetiky v hudobno-pedagogickom kontexte (minulosť – súčasnosť) (2016), Hudobná interpretácia v štúdiu estetiky – niekoľko improvizovaných úvah (2011), Sonda do možností využitia klarinetu a klarinetovej literatúry v edukačnom procese (2010), Receptívnosť hitovej produkcie… heteronómna a autonómna hudba (2009) atď.

Je zakladateľom, odborným garantom a umeleckým vedúcim Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov Fénix, ktorého cieľom je rozvíjanie umeleckých kompetencií, vytváranie umenia a realizovanie interdisciplinárne zameraných umeleckých projektov.

PaedDr. Miroslava Michalcová

výtvarná oblasť

Skúsená pedagogička s rozsiahlymi skúsenosťami v práci s deťmi. Vyštudovala strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach a odbor Pedagogika a Výtvarná výchova na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde úspešne zložila aj rigoróznu skúšku. Počas svojho pedagogického pôsobenia vyučovala deti od škôlkarského veku až po stredoškoláčky – vyučovala výtvarnú výchovu na Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach ako aj vo viacerých základných umeleckých školách. Výtvarné práce jej žiakov sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v rozličných výtvarných súťažiach. V neposlednom rade tiež skvelo spieva. 🙂