2% z daní za rok 2021

V prvom rade, veľmi pekne Vám ďakujeme za každú poskytnutú sumu, ktorá skvalitní a rozšíri možnosti práce s našimi deťmi z detských domovov Necpaly a Martin a zo znevýhodnených komunít.
Vašu podporu si veľmi vážime 

ĎAKUJEME !

Aktuálne tlačivo k poukázaniu nájdete tu: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Postup pre zamestnancov za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ 

Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa resp. finančné oddelenie o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Po uhradení dane (realizuje zamestnávateľ) obdržíte od zamestnávateľa (resp. požiadate finančné oddelenie) Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ  pre výpočet 2%. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby resp. sa obráťte na finančné oddelenie, že chcete venovať 2% dane Umeleckému zoskupeniu detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX.

Zamestnanec do 30.04.2022 doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad v mieste bydliska Potvrdenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Kontakty jednotlivých Daňových úradov v SR nájdete na tejto stránke: http://www.danovy.urad-online.sk/

Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti je do 31.3.2022.

Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu. Daňový úrad má 90 dní na to, aby poukázal Umeleckému zoskupeniu detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX prostriedky z 2% na náš účet.

Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Ak získate 2% z daní pre Umelecké zoskupenie detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX je dôležité, aby Vám každá oslovená právnická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o Umeleckom zoskupení FÉNIX a sume 2%, to nám pošlite na adresu riaditelfenix@gmail.com

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť minimálne 8 €. V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

Použitie 2%

Vaše dve percentá z daní efektívne a zmysluplne využijeme na verejnoprospešný účel:

Umenie a hudba pomáha našim FÉNIXÁKOM v ich neľahkej životnej situácii. Vystupovanie na javiskách či návštevy kultúrnych podujatí sú pre nich nezabudnuteľným zážitkom na celý život, zároveň je to pre nich veľká motivácia a príležitosť zažiť niečo krásne a pozitívne – čo tieto deti a mladí ľudia veľmi potrebujú. 

Pomáhame deťom a mladým ľuďom v ťažkej životnej situácii, s výrazne obmedzenými možnosťami a teda pri vnímaní sociálneho aspektu. Deti a mladí ľudia z detských domovov alebo zo znevýhodnených komunít majú často veľmi extrémne skúsenosti, ťažkú prítomnosť a otázny zajtrajšok – prostredníctvom umenia sa ich snažíme potešiť, rozvíjať ich a dať im lepšiu šancu na perspektívnu budúcnosť. Preto FÉNIX realizuje svoju činnosť.

O čo nám ide: Naše poslanie a filozofia

TVORIVOSŤ

Všetky deti a mladí ľudia sú tvoriví – túto tvorivosť rozvíjame.

ROZVOJ

Chceme podporiť rozvoj detí a mladých ľudí, ktorý je dlhodobo udržateľný. Dbáme o systematické, pravidelné, precízne hudobné a umelecké vzdelávanie, ktorým naši FÉNIXÁCI získajú špecifické umelecké kompetencie.

IDENTITA

Pracujeme so špecifikami identity jednotlivých detí a mladých ľudí – či sú to domováci, alebo Rómovia. 

SPOLUPRÁCA

Kľúčovým momentom je spolupráca detí a mladých ľudí z rôznych komunít, ktoré sú súčasťou Umeleckého zoskupenia FÉNIX  a realizovanie spolupráce členov Umeleckého zoskupenia FÉNIX s priateľmi mimo ich komunít. Mottom Umeleckého zoskupenia FÉNIX je SMErom k sveTU.  

HODNOTA

Tvoríme hodnoty – hodnotu „niečo som sa naučil“ a hodnotu „to, čo viem, je cenné“. Rozvíjame sebahodnotu našich FÉNIXÁKOV aj pozitívne hodnotenie členov Umeleckého zoskupenia FÉNIX v očiach majoritnej spoločnosti – snažíme sa o ich adekvátne zaradenie sa do života.

Pri práci s našimi FÉNIXÁKMI kladieme dôraz na ich osobnostný rozvoj – vzdelávanie –žitie umením a s umením – s cieľom smerovať ich k lepšej budúcnosti. Princípom našej práce je pravidelná systematická práca s deťmi a mladými ľuďmi z detských domovov a rómskej komunity s dôrazom na kultiváciu, získavanie špecifických umeleckých kompetencií, osobnostný rozvoj, pravidelné pracovné návyky.

Naša aktivita smeruje k rozvoju našich FÉNIXÁKOV a k ich adekvátnemu zaradeniu sa do života.

DOSIAHNEME TO TAKTO:

#REALIZOVANIE UMENIA – autorská tvorba, koncertné vystúpenia, vernisáže a. i. (tvorba autorských hudobných kompozícií a ich nahrávanie, tvorba výtvarných prác, tvorba, nácvik a prezentácia rozličných umeleckých programov, tvorba audiovizuálnych diel atď.)#

#RECIPOVANIE UMENIA – návštevy kultúrnych podujatí a pod.#

#REALIZOVANIE TECHNÍK ARTETERAPIE#

#REALIZOVANIE CYKLOV WORKSHOPOV pod odborným vedením a v spolupráci s profesionálnymi umelcami#

Naši FÉNIXÁCI sa aktívne venujú: 

1) tvorbe umenia (hra na hudobných nástrojoch, spev, tanec, výtvarné umenie),

2) recipovaniu umenia – spoločne navštevujeme rozličné umelecké a kultúrne podujatia – ako diváci,

3) spolupráci s aktívnymi umelcami – tá je pre našich FÉNIXÁKOV neoceniteľnou skúsenosťou a dôležitým impulzom k ďalšej systematickej práci a v žití umením / s umením.