O NÁS

Umelecké zoskupenie detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX, umožňuje realizáciu rozmanitých umeleckých predstáv detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov. Fénix aktuálne systematicky pracuje najmä s deťmi                   z Detských domovov Martin a Necpaly (aktuálne majú detské domovy názov Centrá pre deti                        a rodiny) a s deťmi z rómskej marginalizovanej komunity v lokalite Bambusky v Martine, pričom sa venuje aj deťom z iných detských domovov atď.  

       Cieľom Fénixa je rozvíjanie umeleckých kompetencií, vytváranie umenia a realizovanie interdisciplinárne zameraných umeleckých projektov, pričom kladie akcent na rozvoj vzájomnej tvorivej spolupráce. Mottom Fénixa je SMErom k sveTU. Umelecké aktivity sú svojím kultivačným potenciálom mimoriadne vhodné pre deti zo znevýhodnených komunít a pre deti umiestnené                   v detských domovoch. Zakladateľom a umeleckým vedúcim je PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD.

       Hlavnými spolupracujúcimi inštitúciami Fénixa sú v súčasnosti Detský domov Necpaly, Detský domov Martin, Komunitné centrum Martin-Bambusky a nižšie uvedené základné umelecké školy. Väčšina detí – členov FÉNIXa – sú žiakmi nasledovných základných umeleckých škôl: Základnej umeleckej školy, Ul. P. Mudroňa v Martine (deti z marginalizovanej komunity Martin-Bambusky) a Súkromnej základnej umeleckej školy v Kláštore pod Znievom (deti z detských domovov Necpaly a Martin). Umeleckému zoskupeniu FÉNIX totiž ide o to aby deti získavali koncepčné, precízne, odborné a kvalitné umelecké vzdelávanie – prostredníctvom, ktorého získajú špecifické umelecké kompetencie, ktoré môžu využiť v najrôznejších aspektoch svojich ďalších životov. Ďakujeme našim partnerom – detským domovom, komunitnému centru a základným umeleckým školám za skvelú spoluprácu: o zmysluplnosti a rozsahu našej činnosti sa presvedčte  v rôznych kategóriách našej stránky.

       Ľudia okolo Fénixa veria, že realizovanie umenia a hudobného vzdelávania je jedným                             z efektívnych nástrojov adekvátneho rozvoja detí a ich osobnostného rastu, prispieva                                       k odstraňovaniu marginalizovania, napomáha integrácii a inklúzii.  

Pomáhame

       Umenie a hudba pomáha týmto deťom v ich neľahkej životnej situácii. Vystupovanie                            na javiskách či návštevy kultúrnych podujatí sú pre nich nezabudnuteľným zážitkom na celý život, zároveň je to pre nich veľká motivácia a príležitosť zažiť niečo krásne a pozitívne – čo tieto deti veľmi potrebujú.

       Pomáhame deťom v ťažkej životnej situácii, s výrazne obmedzenými možnosťami a teda pri vnímaní sociálneho aspektu. Deti z detských domovov alebo zo znevýhodnených komunít majú často veľmi extrémne skúsenosti, ťažkú prítomnosť a otázny zajtrajšok – prostredníctvom umenia sa ich snažíme potešiť, rozvíjať ich a dať im lepšiu šancu na perspektívnu budúcnosť. Preto Fénix realizuje svoju činnosť.

O čo nám ide: Naše poslanie a filozofia

Tvorivosť

Každé dieťa je tvorivé – túto tvorivosť rozvíjame.

Rozvoj

Chceme podporiť rozvoj detí, ktorý je dlhodobo udržateľný. Dbáme o systematické, pravidelné, precízne hudobné a umelecké vzdelávanie, ktorým deti získajú špecifické umelecké kompetencie.

Identita

Pracujeme so špecifikami identity jednotlivých detí – či sú to domováci, alebo Rómovia. 

Spolupráca

Kľúčovým momentom je spolupráca detí z rôznych komunít, ktoré sú súčasťou Fénixa                                     a realizovanie spolupráce členov Fénixa s priateľmi mimo ich komunít. Mottom Fénixa                                  je SMErom k sveTU.

Hodnota

Tvoríme hodnoty – hodnotu „niečo som sa naučil“ a hodnotu „to, čo viem, je cenné“. Rozvíjame sebahodnotu dieťaťa aj pozitívne hodnotenie členov Fénixa v očiach majoritnej spoločnosti – snažíme sa o ich adekvátne zaradenie sa do života.

Pri práci s našimi deťmi kladieme dôraz:

na ich osobnostný rozvoj – vzdelávanie – žitie umením a s umením – s cieľom smerovať ich k lepšej budúcnosti. Princípom našej práce je pravidelná systematická práca s deťmi z detských domovov a rómskej komunity s dôrazom na kultiváciu, získavanie špecifických umeleckých kompetencií, osobnostný rozvoj, pravidelné pracovné návyky.

Naša aktivita smeruje k rozvoju detí a k ich adekvátnemu zaradeniu sa do života dosiahneme to takto:

realizovanie cyklov workshopov pod odborným pedagogických vedením

a v spolupráci s profesionálnymi umelcami

recipovanie umenia → návštevy kultúrnych podujatí

realizovanie umenia: koncertné vystúpenia → vernisáže → autorská tvorba (výtvarné práce, tvorba autorských hudobných kompozícií a ich nahrávanie)

realizovanie techník arteterapie